naam, zetel en duur

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: OUDHEIDKUNDIGE KRING: " VIER AMBACHTEN" en is gevestigd te Hulst. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

DOEL
Artikel 2

Het doel van de vereniging is:

 1. De kennis van de geschiedenis, volkskunde, taalkunde en oudheden van Oostelijk Zeeuws Vlaanderen, en meer bepaald van de Stad en het Land van Hulst te bevorderen en te verspreiden;
 2. De nog aanwezige historische natuur- en cultuurmonumenten zoveel mogelijk te behouden en te herstellen.
Artikel 3

Om dit doel te bereiken zullen de volgende middelen worden aangewend:

 1. De inrichting, instandhouding en uitbreiding van een oudheidkamer, omvattende een toonzaal van oudheden, een archief en een boekerij;
 2. De inrichting en instandhouding van leergangen voor de studie van geschiedenis, oud-recht, middeleeuws latijn, middelnederlands, oudfrans, volksgebruiken, dialecten, documenten, oudschriftkunde, oude munten, wapenkunde, stamboomkunde, een en ander vooral in betrekking tot de vroegere Vier Ambachten en Saeftinghe;
 3. De uitgave van geschiedboeken, annalen en verslagen; voorts de plaatsing van artikelen over historische onderwerpen in plaatselijke bladen en geschiedkundige tijdschriften;
 4. Het houden van excursies alsmede lezingen en voordrachten over geschied-, volks- en oudheidkundigeonderwerpen -ook in openbare bijeenkomsten- te Hulst en elders;
 5. De inrichting en bevordering van optochten, oude spelen en toneelvoorstellingen, alles in verband met het doel der vereniging, en desgewenst in samenwerking met andere verenigingen;
 6. De uitwisseling van boeken en geschriften met andere studiekringen in binnen- en buitenland;
 7. Het voeren van briefwisseling met geschied- en oudheidkundige personen en kringen, zowel in Nederland als in den vreemde, over onderwerpen, betrekking hebbende op historie en oudheden;
 8. Aanwending van alle gepaste tussenkomst om de nog bestaande historische monumenten voor vernietiging en verval te bewaren;
 9. Alle andere wettige middelen, die tot bereiking van het doel der vereniging bevorderlijk zijn.
LIDMAATSCHAP
Artikel 4
 1. De vereniging kent werkende leden, ereleden, en responderende leden;
 2. Werkende leden zijn zij die als zodanig door het- bestuur zijn aangenomen Als werkende leden van de vereniging kunnen door het bestuur worden aangenomen alle personen, zowel minderjarige als meerderjarige, die zich daartoe schriftelijk bij de secretaris aanmelden, met dien verstande dat een minderjarige wordt beschouwd als adspirant en geen lid is in de zin der wet. Betreft het een aanmelding van een minderjarige dan moet deze zijn ondertekend door de persoon die de macht uitoefent over deze minderjarige. De werkende leden zijn verplicht een jaarlijkse contributie te betalen, die zowel voor de meerderjarig als voor de minderjarige leden door de algemene vergadering wordt vastgesteld;
 3. Ereleden zijn zij, die door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur als zodanig zijn aangenomen uit hoofde van belangrijke diensten, die zij aan de vereniging hebben bewezen, of waardoor zij het doel der vereniging op bijzondere wijze bevorderd hebben. Een der ere-leden kan op gelijke wijze tot ere-voorzitter benoemd worden;
Artikel 5

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand ingeval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen, of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Artikel 6

Het lidmaatschap eindigt:

  1. Door overlijden van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan;
  2. Door opzegging door het lid;
  3. Door opzegging namens de vereniging;
  4. Door ontzetting.
 1. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke voor de eerste december in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen. - Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 2. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste december niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden. De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van redenen.
 3. Ontzetting uit het lidmaatschap kan slechts worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
 5. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, behoudens uiteraard het in lid- 2 van dit artikel bepaalde.
 6. De bepalingen van dit artikel zijn eveneens van toepassing op de ere-leden.
GELDMIDDELEN
Artikel 7

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

 1. De bijdragen der werkende leden;
 2. Giften en legaten;
 3. Entreegelden en opbrengsten van drukwerken;
 4. Subsidies en ondersteuning vanwege openbare lichamen.
BESTUUR
Artikel 8

Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste zeven personen, onder wie een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur, waarvan de taak en de bevoegdheid in een reglement, door het algemeen bestuur vast te stellen, zal worden omschreven.

Artikel 9

De bestuursleden worden op een algemene vergadering uit en door de werkende meerderjarige leden gekozen. Kandidaten worden gesteld op voordracht van het bestuur of op schriftelijke voordracht door tenminste tien werkende leden, voor de aanvang van de algemene vergadering. De leden van het algemeen bestuur treden telkens na verloop van drie jaren af, volgens een rooster van periodiek aftreden. Alle bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Op de eerste bestuursvergadering na de algemene vergadering waarin het bestuur werd gekozen, verdelen - de bestuursleden onder elkander de verschillende functies.

Artikel 10

De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden.

Artikel 11

De taak van ieder der door de algemene vergadering gekozen bestuursleden wordt in het huishoudelijk reglement nader omschreven. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten welke strijdig zijn met deze statuten.

Artikel 12

De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. De voorzitter of zijn plaatsvervanger belegt zo vaak als het hem gewenst voorkomt een bestuursvergadering en is daartoe verplicht binnen veertien dagen op voorstel van drie andere bestuursleden, nadat deze hem daartoe schriftelijk hebben aangezocht. Met de secretaris tekent hij alle uitgaande stukken namens de vereniging, stelt hij de punten der agenda op voor de eerstvolgende bestuursvergadering, en arresteert hij de daar genomen besluiten in een notulenboek.

 1. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende.
 2. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering.
Artikel 13

Het bestuur van de vereniging kan geen geldige besluiten nemen, indien niet minstens de helft van het volledige aantal bestuursleden aanwezig is.

Artikel 14

Aan het bestuur wordt de algemene leiding der vereniging opgedragen. Besluiten van het bestuur, voorzover zij niet strijdig zijn met deze statuten of met wettig vastgestelde reglementen en besluiten der algemene vergadering, zijn rechtsgeldig, en verbindend voor de vereniging. In twijfelachtige gevallen beslist de algemene vergadering.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15

Het bestuur belegt de algemene vergaderingen en stel de agenda's dier vergaderingen vast. Het bestuur is verplicht binnen drie maanden na afloop van elk boekjaar een algemene vergadering (jaarvergadering) te beleggen, waarin onder meer aan de orde gesteld dient te worden:

  1. Verslag over het afgelopen boekjaar;
  2. Rekening en verantwoording over dat jaar;
  3. Begroting over het lopende boekjaar;
  4. Keuze van bestuursleden bij periodieke aftreding of ter voorziening in opengevallen zetels. Na verloop van de termijn van drie maanden kan ieder lid de rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. Aan een der jaarlijkse vergaderingen kan door het bestuur een feestelijk karakter worden gegeven.
 1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de jaarvergadering, een commissie van twee leden tenminste, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu quo laatstverstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
 2. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen, en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 3. Goedkeuring van de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
 4. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een andere commissie, bestaande uit tenminste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet - van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen één maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen, welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.
Artikel 16
 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling.
 2. Behalve de in artikel 15 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig zijn.
 3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2. bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping ener algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept.
Artikel 17

De bestuursleden dienen uiterlijk daags voor de dag der bestuursvergadering hun oproepingsbericht te hebben ontvangen. Tot een algemene vergadering moeten alle leden tenminste drie dagen tevoren schriftelijk worden opgeroepen.

Artikel 18

Alle werkende leden hebben toegang tot de algemene vergadering. Degenen die lid zijn in de zin der wet hebben daar ieder een stem.

 1. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen der aanwezige leden. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen. Er kan enkel gestemd worden over voorstellen welke op de dagorde vermeld zijn.
 2. Stemming over personen geschiedt met gesloten briefjes. Ingeval bij een eerste stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, geschiedt een tweede vrije stemming. Daarna wordt gestemd over de personen, die de meeste stemmen bekomen hebben, volgens de regeling van de voorzitter. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijk of schriftelijke stemming verlangt.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 19
 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste zeven dagen bedragen.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen, tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten in een algemene vergadering, welke is bijeengeroepen overeenkomstig het bepaalde in lid 1 var dit artikel, indien een meerderheid wordt bereikt van tenminste drie/vierde gedeelte der geldig uitgebrachte stemmen.
Artikel 20

Het in artikel 19 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, en het besluit tot statutenwijziging met algemenr stemmen wordt genomen.

Artikel 21
 1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
 2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft.
Artikel 22

Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 23
 1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit van de algemene vergadering waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste zeven dagen bedragen.
 2. Tot ontbinding van de vereniging dient in de in lid 1 van dit artikel bedoelde algemene vergadering een meerderheid te worden verkregen van tenminste drie/vierde gedeelte der geldig uitgebrachte stemmen.
Artikel 24
 1. Bij ontbinding der vereniging wordt door de algemene vergadering een commissie van vereffening benoemd. Na betaling van alle schulden worden de bezittingen aan de gemeente Hulst geschonken. 2. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voorzov
 2. Tot ontbinding van de vereniging dient in de in lid 1 van dit artikel bedoelde algemene vergadering een meerderheid te worden verkregen van tenminste drie/vierde gedeelte der geldig uitgebrachte stemmen.
Artikel 21
 1. Bij ontbinding der vereniging wordt door de algemene vergadering een commissie van vereffening benoemd. Na betaling van alle schulden worden de bezittingen aan de gemeente Hulst geschonken.
 2. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voorzover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Artikel 25
 1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en gebruik van het gebouw der vereniging en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
 2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering, een en ander zoals omschreven onder "Statutenwijziging", artikel 19 en 20.
 3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.
Artikel 26

De statuten en het huishoudelijk reglement worden aan ieder lid op diens verzoek tegen kostprijs ter beschikking gesteld.

Tot de uitvoering dezer kiezen de comparanten woonplaats ten kantore van de bewaarder dezer akte. De comparanten zijn mij, notaris, bekend. WAARVAN AKTE, in minuut, is verleden te HULST ten dage in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

(w.g.) J. Lockefeer; P. Prince; A. Vroome.
VOORAFSCHRIFT A. Vroome