Background Image

Seijdlitz archief

 

Collectie Joan Seijdlitz: het Seijdlitz archief

Inleiding
Het ongeordende familie-archief van de al twee eeuwen in Hulst woonachtige familie Seijdlitz is door oud-notaris Mr. Joan M. E. Seijdlitz overhandigd aan de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten (Hulst), in de zomer van 2019, met de uitdrukkelijke wens om het onder te brengen in het archief van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten te Hulst.
Daarvoor diende het archief te worden geïnventariseerd.

Bij het overzien van de grote hoeveelheid documenten, werd het opportuun bevonden om de inventaris op te maken aan de hand van deze rubrieken:
1. Akten, gewaarmerkte afschriften en uittreksels,
2. Gerechtelijke stukken,
3. Correspondentie met betrekking tot rechtszaken,
4. Kaarten van eigendommen van Emile Seijdlitz en de limitatie van de Grote en Kleine Vogel,
5. Correspondentie met betrekking tot genealogieën en verwantschappen,
6. Diversen.
In elke rubriek wordt zo mogelijk een chronologische volgorde aangehouden.

Waar in de documenten het Nederlands de schrijftaal is, wordt de officiële naam Seijdlitz gebruikt. In de Franstalige stukken echter altijd en in Belgische documenten soms als Seydlitz weer gegeven.

Ik heb de vrijheid genomen om dit archief van De Vier Ambachten de algemene aanduiding Collectie Joan Seijdlitz te geven. De inventaris ervan heet ‘het Seijdlitz archief ’.
Deze inventarisatie kan nog worden aangevuld.

Dr. J. de Kort
Hulst, 1 september 2019

  

Het Seijdlitz archief

I Akten, gewaarmerkte afschriften en uittreksels

I.a Testament en laatste wilsbeschikking van voormalig notaris Willem Seijdlitz, met nadrukkelijke wens om (her)begraven te worden op de nieuwe begraafplaats, ‘geheim testament’ gesloten voor notaris J. F. van Deinse op 28 februari 1868.

I.b.
- Extract uit het register van mobilaire verkopingen ten kantore van Registratie te Hulst nr. 305 (Extract nr. 73 van het jaar 1827). Openbare verkoop op 21 april 1827 door notaris Willem Seijdlitz ‘ten huize en herberg van Jan Francies Janssens in het Wapen van Zeeland’.

I.c Een akte en een uittreksel van de boedelscheiding van:
I.c.1
Akte van boedelscheiding van gemeenschappelijke boedel tussen Willem Seijdlitz, Antoinette Seijdlitz en de nalatenschap van zoon Jan en kleindochter Mathilde Vogelvanger (zie hieronder I.c.2), dd. 5 januari 1874, gedaan en getekend te ’s Hertogenbosch op 20 december 1873, en geregistreerd te Hulst op 9 januari 1874.

I.c.2
Uittreksel van een akte van boedelscheiding van gemeenschappelijke boedel bestaan hebbende tussen Willem Seijdlitz en zijn overleden echtgenote Antoinette Seijdlitz en de nalatenschap van haar daarna overleden zoon Jan Auguste Seijdlitz en van haar overleden kleindochter Mathilde Catharina Wilhelmina Vogelvanger (verleden voor notaris Marinus Geene, Hulst, 16 maart 1888).

I.d.
Ingebonden in leer: ‘Afschrift der akte van boedelscheiding van wijlen den Heer W. Seijdlitz voor den heer D. Seijdlitz’ (rugzijde).
Volledige tekst op voorblad: ‘Kantoor van den notaris M. Geense te Hulst provincie Zeeland: Afschrift door akte van scheiding der Huwelijksgemeenschap en nalatenschappen van wijlen den Heer W. Seijdlitz, in leven Oud Notaris en Grondeigenaar te Hulst en zijne vóóroverledene echtgenoote Vrouwe A.J. van Endthoven. Voor den Heer D.F.P. Seijdlitz. Verleden den 16e Maart 1872’.
(668 pag. verso én retro, overgeschreven ten kantore van Hypotheken van Goes op 30 juli 1872).

I.e
‘Hulde door de bewoners van Hofstade (Brabant) België, aan de echtgenoten Seydlitz-Poot Baudier’. In feestelijke boekvorm bijeen gebracht, zijn de volgende uittreksels:
-van de Burgerlijke Stand Hofstade: huwelijk nr. 9, huwelijk van Josephus, Augustinus, Joannes Berchmans, Maria, Ghislenus Seijdlitz, 1895, den tien oogst;
-van het register van geboorten 28 september 1868: Josephus, Augustinus, Joannes Berchmans, Maria, Gislenus Seijdlitz zoon van Desiderius, Franciscus, Philippus Seijdlitz en Maria, Hortencia, Ghislena van den Broeck;
-van register van overlijden van de Burgerlijke stand Gemeente Hulst: 12 jan. 1892 Desiré, Francies, Philippus Seijdlitz, 63 jaar oud;
-de verklaring van de commissaris der koningin in Zeeland dat Josephus, Augustinus, Joannes Berchmans, Maria, Gislenus Seijdlitz bij loting voor krijgsdienst in de Nationale Militie door de militaire raad is vrijgesteld uit hoofde van broederdienst;
-van akte van toestemming van Maria Hortencia Ghislena van den Broek, weduwe van Desiderius, Franciscus, Philippus Seijdlitz, grondeigenaar te Hulst, tot het huwelijk van haar zoon Josephus, Augustinus, Joannes Berchmans, Maria, Ghislenus Seijdlitz met mejuffrouw Camille, Isabelle, Juliette, Marie Poot-Baudier wonend te Gent en verblijf houdend in Hofstade;
-van het geboorteregister van stad Mechelen: Camille, Isabelle, Juliette, Marie dochter van Leon, Charles, Marie Poot-Baudier en Juliette, Hortense de Walsa op 23 juni 1876;
-van certificat de résidence van Camille, Isabelle, Juliette, Marie Poot-Baudier:
-van bewijs van gedane huwelijksafkondigingen in de gemeente Hulst en de stad Gent;
-van de aankondiging: ‘Plechtige feesten te Hofstade (bij Mechelen) den zaterdag 10 augustus 1895 ter gelegenheid van het huwelijk vanden edelen heer Joseph Seÿdlitz en de edele mejuffer Camille Poot-Baudier’;
- aanspraak der bestiering van de feesten uit naam der inwoners van Hofstade.(10 augustus 1895)

I.f Burgerlijke Stand:
Huwelijksakte van Burgerlijke Stand der stad Sint Nicolaes van Desiderius Franciscus Philippus Seijdlitz geboren 21 december 1828 te Hulst, zoon van Guillielmus Seijdlitz notaris te Hulst geboren te Vilvoorde en van Antonia Joanna van Enthoven, geboren te Hulst en wonend te Utrecht, ‘ter eendere’ met Mejuffrouw Maria Hortencia Ghislena van den Broeck geb. te St Nicolaes 2 april 1836 dochter van Victor van den Broeck, geboren te Temse en van Dame Theresia Ghislena van Naemen, geboren et St. Nicolaes alhier woonachtig ‘ten andere’, 10 november 1857. Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen geboren, waarvan 3 bij of kort na hun geboorte stierven:
- zonder naam, meisje 5 sept. 1859, doodgeboren te Hulst
- Maria Christina Coleta Ghislena, 2 febr. 1861, te St. Nicolaes
- Emile Victor Joseph Marie Ghislain, 17 juli 1862 te St. Nicolas
- Georges Maria Julius Ghislain, 6 sept. 1863 te St. Nicolaes en aldaar overleden 12 sept. 1863
- zonder naam, meisje, 28 juni 1864, bij geboorte overleden
- Joseph Augustinus Jean Berchmans Marie Ghislain, 28 september 1868

I.g
Liquidation-partage:
1) De la communauté d’acquêts ayant existé entre Monsieur et Madame Emile Seylitz-Mesdach de ter Kiele
2) De la succession de Monsieur le Consul Emile Seydlitz
(Titre pour Monsieur Joseph Seydlitz/étude de Maitre Vanisterbeek, notaire à Bruxelles)

I.h Burgerlijke Stand:
Akte van huwelijksinschrijving gemeente Hofstade, Koninkrijk België/provincie Brabant, van Josephus, Augustinus, Joannes Berchmans, Maria, Ghislenus Seijdlitz, grondeigenaar te Hulst en Camille, Isabelle, Juliette, Marie Poot – Baudier, Hofstade, 10 oogst 1895. Vermelding van de ‘kinderen uit dit huwelijk gesproten’:
- Germaine Mathilde Anne Marie, 3 juli 1898, Hulst
- Nellij Juliette Renée Marie, 13 febr. 1900, Hulst
- Jeanne Georgine Marie, 3 jan. 1902, Hulst
- Edith Emelie Marie, 20 okt. 1905
- Lucie Emma Marie, 13 okt. 1910
- Willem Etienne Marie, 29 okt. 1913

Bijgesloten:

1. Staat van voorschotten behorende bij de huwelijkasakte van de heer Jos. Seijdlitz.
2. brief gemeente Hulst dat op 19 april 1941 huwelijk is voltrokken te Hulst van Willem Etienne Marie Seijdlitz en Baronesse van Voorst tot Voorst Elisabeth Joanna Maria; waarop aangetekend kerkelijke huwelijkssluiting in St Leonarduskerk in ’s Hertogenbosch op 24 april 1941.
3. Inenting tegen pokken 11 mei 1914 van Willem Seijdlitz.
4. Idem van Nelly Seijdlitz 21 juli 1900.

 

I.i Études Alfred Vanisterbeek, notaris in Brussel
1.
Étude (3 mei 1924)
Testament van de heer Emile Seydlitz, consul van de Nederlanden in Brussel, overleden in Brussel, 9 juni 1924, gepasseerd bij notaris Vanisterbeek te Brussel. Bijgesloten een samenvatting: ‘Overlyden van den heer Seydlitz, Vererving zyner nalatenschap Testament’.
2.
Étude (1926)
Correspondentie Vanisterbeek
- met monsieur Joseph Seydlitz, reçus ter attentie van J. Seijdlitz (dd. 8 jan. 1926);
- met Rottier (dd. 1 aug. 1924)
- Daarop volgt de gedateerde weergave (9 dec. 1924) van een waardenportefeuille die de overledene (Emile Victor Joseph Marie, kortweg Emile, de consul, in bewaring had bij de firma ‘Scheurleer en zonen’, bankiers in Den Haag (Fondsen welke zich bevonden in loket nr. 424 Brandkelder Spuistraat 11 der Firma Scheurleer & Zoonen, ’s Gravenhage). Bijgevoegd opgemaakte lijst.
- Met monsieur Joseph Seydlitz (dd. 1924/1925), bijgevoegd waardenlijsten van geschatte roerende goederen als sieraden, meubels, porselein , metaal, kleding etc.
- Groot affiche voor openbare verkoop van Maison de Rentier (Ixelles, rue Adolphe nr. 12/ februari 1925).

3.
- rekening voor successierechten etc. door Vanisterbeek uitgeschreven aan Joseph Seijdlitz.
- rekening voor successierechten etc. door Vanisterbeek uitgeschreven aan Mme la douairière Seydlitz Kervyn en onderaan toegevoegd de totale afrekening die Joseph Seijdlitz aan de Belgische Staat verschuldigd is.

I.j
1.
Algemeen overzicht der nalatenschappen van
- Mevrouw douairière Désiré Seydlitz, geboren Marie Hortense Ghislaine van den Broeck.
- Mijnheer de consul Emile Seydlitz.

De nalatenschap van mevr. de douairière (overleden te Brussel op 7 juli 1923 vervalt in gelijke delen toe aan de drie kinderen die zij met haar man Emile had: mevr. Marie-Thérèse Colotte Gislaine Seydlitz, douairière van dhr. René Kervyn, eigenares te Brussel, aan meneer Emile Victor Joseph marie Gislaine Seydlitz, consul der Nederlanden te Brussel, en aan meneer Joseph Augustin Jean-Berchmans Ghislaine Seydlitz, eigenaar te Hulst.

2.
Liquidation-partage de la Succession de Madame la Douairière Seydlitz, née Vanden Broeck.
(Titre pour Monsieur Joseph Seydlitz/étude de Maitre Vanisterbeek, notaire à Bruxelles)

(geregistreerd te Hulst 23 juni 1924)

I.k Afschrift valt uiteen in twee delen:
1. Vereffening&Deeling der Gemeenschap op Aanwinsten welke bestaan heeft tusschen
Mynheer en Mevrouw Emile Seydlitz-Mesdagh de ter Kiele.
2. Der Nalatenschap van den Heer Consul Emile Seydlitz
(gedaan te Brussel in drievoud, 2 september 1925).

I.l
Afschrift der Akte scheiding en nalatenschap van wijlen den Heer D. F. Ph. Seydlitz, ondertekend J. Seydlitz.

I.m
Afschrift der Akte van boedelbeschrijving ten sterfhuize van den heer W. Seijdlitz, in leven Oud Notaris en Grondeigenaar te Hulst, aldaar overleden den 1 november 1869, verleden voor den notaris M. Geene te Hulst den 7 december 1869 en volgende dagen.

I.n
Kantoor notaris mr. Geense te Hulst, provincie Zeeland:
Afschrift der Akte van scheiding der Huwelijksgemeenschap en Nalatenschappen van wijlen den heer W. Seijdlitz, in leven Oud Notaris en Grondeigenaar te Hulst en zijne vóóroverledene echtgenoote Vrouwe A.J. van Enthoven. Voor den heer D. F. Ph. Seijdlitz verleden den 16e maart 1872.

I.o Scheiding der goederen Jos. Seijdlitz
Io.1
- Schatting der goederen van wijlen de weledelgeboren heer Jos. A.J-B,M.G. Seijdlitz, opgemaakt (?) 9 juni 1934 te Brussel. Opgemaakt door administrateur H. Rottier (St. Jansteen), rijksschatter W.J. Anthonisse (Hontenisse), en notarisklerk J. Lefeber (Axel).

Io.2
- Schattingsrapport van de onroerende goederen behorende tot de boedel van Jos. Seijdlitz.
-
Io.3
- Bloten eigendom van den weledelgeboren heer Joseph Seijdlitz te Hulst en mevrouw de douairière K. Kervijn te Brussel. Uittreksel in cijfers der boedelscheiding van Joseph Seijdlitz.

I.o.4
- Suppletoire memorie van aangifte voor het recht van successie betreffende de nalatenschap van J.A.J-B,M.G. Seijdlitz overleden te Hulst op 8 januari 1932.
Exemplaar in het Nederlands en in het Frans.

I.o 5
- Pachtcontracten: bij de opmaak van de onverdeelde boedel van Jos. Seijdlitz zijn ook de lopende pachtcontracten doorgenomen. Het betreft de pachtcontracten voor boeren en de erfpachten voor de r.k. kerk in Heikant en parochiebestuur in Hulst.

I.o 6
- Scheiding der nalatenschap van den weled.geb. heer Jos Seijdlitz, dd. 10 december 1934. Bijgesloten brief van notaris J. Fanoy te Axel.

I.p
‘Stoppeldijk’
Extract uit de minuten berustende bij de Griffie van de rechtbank van Eersten Aanleg van het tweede judicieel arrondissement van de Provincie Zeeland (1817, plaats Goes).

I.q
Afschrift (3 ex.) van de Akte van boedelbeschrijving van de gemeenschap winst en verlies die bestaan heeft tussen nu wijlen de weledelgestrenge heer Mr. Willem Etienne Marie Seijdlitz en de hoogwelgeboren Vrouwe Mevrouw Elisabeth Joanna Maria Baronesse van Voorst tot Voorst, wonende te Hulst, Grote Markt 24, alsmede van de nalatenschap van eerstgenoemde, voor zover niet vallende in bedoelde ontbonden gemeenschap. Akte dd. 22 november 1968/Kantoor van I.R.J.M. van Dam, notaris te Hulst.

I.r
Afschrift van de Akte van boedelbeschrijving van de gemeenschap winst en verlies die bestaan heeft tussen nu wijlen de weledelgestrenge heer Mr. Willem Etienne Marie Seijdlitz en de hoogwelgeboren Vrouwe Mevrouw Elisabeth Joanna Maria Baronesse van Voorst tot Voorst, wonende te Hulst, Grote Markt 24, alsmede van de nalatenschap van eerstgenoemde, voor zover niet vallende in bedoelde ontbonden gemeenschap. Akte dd. 28 november 1968/Kantoor van I.R.J.M. van Dam, notaris te Hulst.

I.s
Afschrift van de Akte van boedelbeschrijving bij de scheiding en deling van alle onroerende goederen, welke in volle eigendom hebben toebehoord aan mevrouw Camille Isabelle Juliette Marie Poot-Baudier, weduwe van de heer Josephus Augustinus Joannes Berchmans Maria Gislenus Seydlitz.

I.u
Akte dd. 21 december 1962. Kantoor notaris Kornelis Jelte Hoving te Terneuzen. Ingeschreven dagregisterdeel 138 nr. 1445.

II Gerechtelijke stukken

II.a
Afschrift voor D.F.Ph. Seijdlitz uit een publieke verkoping op last van Andreas Fruijtier, te Hulst overleden, van:
- hofstede in de Dullaertpolder in pacht bij de weduwe Verhaegen.
- het recht van erfpacht uitgaande op zes bebouwde gronden in Boschkapelle, bij openbare binstel en definitieve toewijzing gehouden door notaris Seijdlitz, dd. 29 mei en 12 juni 1849.

II.b
Stukken betreffende diverse processen van Mr. J. Seijdlitz Hulst
Uitspraak 30 okt. 1903 kantonrechter Van Alphen te Hulst in de zaak van Henricus Ludovicus Josephus Maertens bierbrouwer en koopman te Hulst tegen P. G. Voet, landbouwer te Hulst.

II.c
Lijst van aangewezen benoemde leden in commissie Havenfort.

II.d
Griffie kantongerecht Hulst inzake M. Steenput 6 mei 1905.

II.e
Vonnis rechtbank Middelburg nr. 14350 van 20 juli 190, procureur F.N. van der Bilt, inzake door notaris Van Dalsum aangespannen zaak tegen grondeigenaar J. A. J. B. G. Seijdlitz.

II.f
Appel Seijdlitz contra van Dalsum, pleidooi voor het Hof van Cassatie te ’s Gravenhage, 6 febr. 1907.

II.g
- Kopie Dictum Hofarrest 8 mrt. 1907.
- Betaalbewijs voor kopie voldaan door J. A. J. B. M. G. Seijdlitz aan griffie 18 mrt. 1907.

II.h
Appellant procureur mr. J. H. Telders namens J. A. J. B. M. G. Seijdlitz grondeigenaar contra Hendrik Albert van Dalsum notaris, 18 mrt. 1907.

II.i
Uitspraak (gedrukt 2 ex.) van het Hof van Cassatie op 18 mrt. 1907.
- idem (handgeschreven).

III Correspondentie met betrekking tot rechtszaken

III.a
Brief van mr. J. H. Telders Den Haag aan onbekende (aanhef en naam van geadresseerde eruit geknipt) over het cassatieberoep dat grondeigenaar Seijdlitz wil aanspannen na de uitspraak van het vonnis vd rechtbank in Middelburg. Mr. Adriaanse karakteriseert de brief van Telders als een negatief advies ( ‘zwaar hoofd in een cassatieproces’).

III.b
Bericht op 17 mrt.1907 van Telders over aanvangsdatum cassatiezitting.

III.c
Correspondentie notaris H.A. van Dalsum.
Brief van 18 september 1907 van notaris Hendrik van Dalsum aan grondeigenaar Jos. Seijdlitz in vervolg op vonnis/ uitspraak van het Hof van Cassatie 18 mrt. 1907.

III.d
Correspondentie mr. P. Dieleman aan mr. J. F. van Deinse 27 juni 1906.

III.e
Correspondentie mr. J.F. van Deinse 1904-1906.

III.f
Brief (1924) van notaris van Deinze aan ‘Jos. Seijdlitz. G. Vogelvanger en consorten’, bijgesloten gedrukt Artikel 88 der Jachtwet 1923 etc., bijgesloten brief van G. Vogelvanger aan Jos. Seijdlitz. Bijgesloten een schetstekening Willem IIIpolder, Vogelfort en de Cambronpolder.

III.g Oordeel bouwkundige J. Scheele over de staat van de notenboom en het huis van de familie Van Waesberghe Janssens, 25 febr 1907.

IV. Kaarten van eigendommen
IV.a
Kaarten van eigendommen van Emile Seijdlitz, soms meerdere exemplaren per sectie. Het overgrote deel der uittreksels van kaarten is afkomstig van het Kadaster te Goes met vermelding van het jaar van afgifte:
- Clinge sectie A, 28 juli en 2 sept. 1919.
- Graauw, 23/2137 secties D en E, 2 sept. 1919.
Graauw, 23/2137 secties A en B, 2 sept. 1919.
- Graauw sectie A, 2 sept. 1919 en 11 febr. 1931.
- Graauw sectie D, 11 februari 1931,
- Graauw sectie D, Verbouwing/plan arbeiderswoning behorende aan de hofstede Taal te Zandberg, Hulst 9 april 1930
- Hontenisse, De Vliet opgemeten door Arthur van Ecken, beëdigd landmeter te Kieldrecht.
- St. Jansteen, grondtekening ligging zaai- en weilanden in de oud Ferdinanduspolder 14 februari 1930, opgemeten door Arthur van Ecken.
- St. Jansteen, sectie A, 28 juli, 1919.
- St. Jansteen, sectie B, 28 juli en 2 sept.1919.
- St. Jansteen, sectie B , 1 (of 10?) febr. 1931.
- St. Jansteen, sectie C, 28 juli 1919.
- St. Jansteen, sectie D en E, 28 juli en 2 sept. 1919.
- St. Jansteen, sectie E, 2 sept, 1919 en 24 juni 1930

IV.b
De limitatie van de Grote en Kleine Vogel (dagregisterdeel 31 akte 1094/ 5 april 1878/deel 396, nr. 116).


IV.c
Nr. 17 / Kantoor van de Hypotheken en het Kadaster te Goes
Uittreksel van den Perceelsgewijzen Kadastralen Legger der gemeente…: St. Jansteen 4 ex., Graauw 4 ex., Clinge 2 ex.

V. Correspondentie met betrekking tot genealogieën en verwantschappen
V.a
Genealogieën (gedrukt, uitgave febr. 1912), families Maigret, Hardenpont, Thomeret, Corbisier, Poot-Baudier, Baudier, de Waha, de Burbure de Wesembeek. Bestemd voor Mme. J. Seijdlitz door J. Maigret 1 mrt. 1912.
V.b
- Genealogische correspondentie (hand geschreven) onder andere van Didier Kervyn de Marcke ten Driessche, Joan Seijdlitz, prof. dr. Piet Bovy, dr.jur. Rudolf FRHR von Sydlitz-Kurzbach, Joan Seidlitz, Mme Douairière Désiré Seijdlitz, Richard Meerschaert, K.J.A. Collot d’Escury, , Jhr. Mr. E. van Weede van Dijkveld.
- Een ingevuld voorouderblad.
- Tevens uitgebreide genealogie aanverwantschap familie Vogelvanger.

VI. Diversen
VI.a Plakkaten

1660 plakkaat van de Staten Generaal inzake renten in Hulst en het Hulster Ambacht
1695 plakkaat van de Staten Generaal
1696 bekendmaking Raad van State
1697 publicatie en waarschuwing Raad van State
1743 extract uit besluiten van de Raad van State
1754 plakkaat van de Staten Generaal
1755 publicatie van Staten Generaal

Loterij: 1661 nadere informatie over de loterij in Hulst.

VI.b
La Libre Belgique nr. 81, juillet 1916.

VI.c
Schenking
- Brief van J.B.F. Brouwers, voorzitter r.k. Liefdehuis te Hulst (sept.1917) aan mevr. Désiré Seijdlitz - van de Broeck te Brussel.
- Brief namens Petrus Hopmans, bisschop van Breda, met in de kantlijn ‘quod testor A. van Jole, rector van het r.k. Liefdehuis te Hulst’ (sept. 1917) aan mevr. Désiré Seijdlitz van de Broeck te Brussel.
- Afschrift van de schenking van mevrouw Seijdlitz - van den Broeck aan de r.k. kerk te Hulst, overgenomen uit het archief der r.k. kerk van de H. Willibrordus te Hulst op 16 juli 1923, getekend door pastoor-deken Rops. Deze schenking vond plaats op 26 februari 1894.

VI.d
Bul examen Rechten van Joan Sijdlitz / universiteit Nijmegen.

VI.e Schuldbekentenis tegenover (1921) en aflossing (1933) van lening: aan mevrouw de douairière Jos. Seijdlitz-Poot-Baudier.